Perhekoti Fanni

Toiminta-ajatus ja kasvatus

Yksikön toiminta-ajatus

Perhekotimme on yksityinen, kuusipaikkainen, ammatillinen perhekoti, joka tarjoaa lapselle ammattitaitoista ja joustavaa hoitoa, kasvatusta sekä opetusta turvallisessa ympäristössä. Perhekodissamme otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja mahdollisiin ongelmiin puututaan välittömästi. Tarvittaessa käytämme ulkopuolista apua.

Kasvatus periaatteenamme on yksilöllisyyteen, sosiaalisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteistyökykyyn pyrkivä kasvatus. Kodissamme vallitsee terveelliset elämäntavat, joihin kuuluu säännölliset päivärytmi-, ja ruokailuajat, riittävä lepo sekä kuntoilu/ulkoilu. Yhdessä toimiminen sekä lasten perheisiin/omaisiin yhteyden pitäminen on keskeistä perhekodin toimintaa. Koko työmme pääajatuksena on työskennellä tavoitteellisesti jokaisen lapsen kohdalla.

Lastenhoito ja kasvatusperiaatteet

Perhekodissa työmme perustuu turvallisuuteen, yksilöllisyyteen, luottamukseen, yhteistyöhön, joustavuuteen sekä tavoitteellisuuteen. Tarjoamme lapsille turvallisen sekä vakaan ympäristön kasvaa ja elää. Jokainen lapsi voi kasvaa omana yksilönään, mitä korostaen jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Luottamuksen rakentaminen sekä työntekijöiden että lapsien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Tukiverkostojen (koulu, omaiset, sosiaalityöntekijät, kuntoutukseen osallistuvat tahot) toimiminen on tärkeää lapsen edistymisen ja tasapainoisen kasvunkannalta. Joustavuus kuuluu olennaisesti työhömme kasvattajina. Lisäksi olemme valmiita joustamaan aikaisemmista suunnitelmista, tilanteen niin vaatiessa, ja vastaan otamme mielellämme uusia ideoita. Kaikkea perhekodin toimintaa ohjaa tavoitteellisuus, jota ylläpidetään vähintään puolenvuoden välein tarkastettavilla asiakassuunnitelmilla.

Perhekodissamme on huolehtiva ja kannustava kasvatusmalli. Kasvatusmetodeihin kuuluu monta osa-aluetta, joiden avulla pyrimme edistämään lapsen kokonaispersoonallisuuden kehittymistä. Pyrimme työssämme huomiomaan fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen, esteettisen, älyllisen sekä eettisen ja uskonnollisen kasvatuksen tavoitteet.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma

Perhekodissa pyrimme tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kasvamista itsenäiseksi, vastuulliseksi kansalaiseksi. Jokaista lasta koskevat samat säännöt ja ohjeet, jotka olemme yhdessä päättäneet. Samoin tarvittavat sanktio- ja palkitsemisjärjestelmät pyritään päättämään yhdessä. Tuemme lapsia ottamaan vastuuta ja tiedostamaan erot oikean ja väärän välillä sekä oppimaan eettisesti ja moraalisesti oikeille jäljille. Myönteinen palaute ja kannustava ilmapiiri ovat perusedellytyksiä perhekotimme arjessa.

Johdonmukaisuus sekä vastavuoroinen kommunikaatio ovat toimintamme edellytyksiä. Niiden avulla pyrimme tukemaan lasten kasvua itsenäisesti ajatteleviksi yksilöiksi. Lisäksi otamme huomioon heidän mielipiteensä sekä ajatuksensa. Jaamme arjen askareisiin liittyvät velvollisuudet ja vastuut lapsien sekä aikuisten kesken.

Jokaiselle lapselle on tehty henkilökohtainen asiakassuunnitelma, johon on kirjattu hoidolliset tarpeet sekä tavoitteet. Hoidolliset tarpeet koskevat fyysisestä kasvusta ja terveydestä huolehtimista. Monipuolinen ravinto, säännöllinen uni- ja päivärytmi sekä liikunta/ulkoilu ovat tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä. Työhömme perhekodissa kuuluu myös perusterveydenhuollosta huolehtiminen. Näiden lisäksi lapsille tarjotaan tarvittaessa kuntoutukseen liittyviä palveluja, kuten puhe-, fysio-, toiminta-, musiikki-, ja psykoterapiapalveluja. Koulunkäynnin ja arkielämän lisäksi lapsilla on mahdollisuus harrastaa vapaa-aikanaan erilaisia harrastuksia liikunnasta musiikkiin.